Regulamin

Obowiązuje od: 01-06-2022

Ostatnia modyfikacja: 01-06-2022

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania i zasady świadczenia Usług za pośrednictwem strony w domenie www.zaczarowanepedzle.pl.

I. DEFINICJE


Ilekroć w Regulaminie użyto poniższych pojęć pisanych z wielkiej litery należy je rozumieć w następujący sposób:

1. Hasło – ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu zakładania Konta;

2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Konto – profil Użytkownika tworzony wraz z rejestracją, za pomocą którego może on korzystać z funkcjonalności Strony;

4. Login — indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, pozwalające dokonać jego identyfikacji, używane w celu korzystania ze Strony;

5. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

6. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która chce zawrzeć Umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie Umowa nie ma dla niej charakteru zawodowego;

7. Regulamin – niniejszy regulamin Strony Zaczarowane Pędzle;

8. Strona – system informatyczny działający pod domeną https://zaczarowanepedzle.pl wraz z całą infrastrukturą techniczną i elementami graficznymi oraz tekstowymi, którego właścicielem jest Usługodawca;

9. Treści Cyfrowe – wszelkie treści (zarówno pisemne jak i graficzne) umieszczane na Stronie przez Usługodawcę do wiadomości innych Użytkowników, w szczególności takie jak e-booki, artykuły, nagrania audio i wideo, materiały wizualne;

10. Umowa – umowa o dostarczanie Treści Cyfrowych lub o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na zasadach określonych w Regulaminie;

11. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Strony, na zasadach określonych w Regulaminie, polegające na udostępnieniu Użytkownikowi funkcjonalności tej Strony opisanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności tworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, a także wysyłka powiadomień dotyczących Strony i jej funkcjonalności oraz wysyłka newslettera;

12. Usługodawca – Walentyna Pieśniewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Walentyna Pieśniewska Zaczarowane Pędzle pod adresem: ul. Wymysłowska 84, 97-500 Radomsko, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 7722415665 i REGON 369834914.

13. Utwór – utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

14. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin i zawarła Umowę;

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI STRONY

Przedmiotem działalności Strony jest dostarczanie Użytkownikom Treści Cyfrowych oraz świadczenie Usług. Za pośrednictwem Strony Użytkownik może w szczególności:

  1. a) zawrzeć Umowę pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą oraz kupić określony kurs; b) stworzyć Konto i korzystać z jego funkcjonalności; c) korzystać z nagrań audio i wideo, oraz innych materiałów udostępnianych na Stronie; d) zapisać się do newslettera; e) zapisać się na listę dotyczącą powiadomień o Stronie i jej funkcjonalnościach; f) kontaktować się z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego;

Dostęp do Treści Cyfrowych jest co do zasady odpłatny. Usługodawca według własnego uznania może udostępnić Użytkownikom niektóre Treści Cyfrowe bez żadnych opłat i taka usługa może być ograniczona w czasie lub wypowiedziana przez Usługodawcę w każdym momencie. Utworzenie Konta, wysyłka powiadomień lub newslettera są nieodpłatne. W przypadku, gdy dana Usługa jest odpłata, Użytkownik zostanie o tym poinformowany przed uzyskaniem do niej dostępu. Usługodawca informuje, zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, określone zostały w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej na stronie:

https://zaczarowanepedzle.pl/polityka-prywatnosci/

III. ZAWARCIE UMOWY I UTWORZENIE KONTA

W ramach Umowy Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikowi Treści Cyfrowych zamieszczonych na Stronie lub świadczenia ustalonych Usług na rzecz Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Treści Cyfrowych lub Usług zgodnie z przeznaczeniem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie. Użytkownik może zawrzeć Umowę z Usługodawcą wyłącznie we własnym imieniu. Uzyskanie dostępu do funkcjonalności Strony przez Użytkownika jest możliwe po założeniu Konta. Przed założeniem Konta Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności i plików cookies, które są nieodpłatnie udostępnione na Stronie w sposób, który umożliwia ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści. Założenie Konta wymaga podania nazwy Użytkownika oraz Hasła, a także imienia i nazwiska oraz adres e-mail. Zakładając Konto na Stronie Użytkownik jest zobowiązany do akceptacji i przestrzegania Regulaminu oraz Polityki Prywatności i plików cookies.

IV. ZAKUP KURSÓW

Usługodawca w każdym momencie ma prawo do zmian wysokości opłat za kursy, w szczególności do ustalania ograniczonych w czasie promocyjnych cen. Użytkownik może dokonać zakupu kursu w każdym dowolnym momencie po założeniu Konta. Usługodawca wystawia faktury VAT. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przekazać Usługodawcy wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego przy wykupieniu kursu. Faktury VAT będą przekazywane elektronicznie, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas zakładania Konta. W związku z tym Użytkownik upoważnia Usługodawcę do przesyłania faktur VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez podpisu Usługodawcy. Uiszczenie opłaty za pojedynczy kurs oznacza udzielenie licencji na korzystanie z Treści Cyfrowych na rzecz jednego Użytkownika, który założył Konto.

V. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

Prawa i obowiązki Usługodawcy:

1) Usługodawca dołoży należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz może wedle własnego uznania udzielić pomocy w rozwiązaniu problemów technicznych dotyczących jej funkcjonowania.

2) Usługodawca zapewnia prawidłowy dostęp do Strony, przy czym dostęp ten może ulec ograniczeniom w przypadku:

  1. a) awarii i błędów; b) prac konserwacyjnych lub mających na celu modyfikację systemów teleinformatycznych; c) wystąpienia siły wyższej; d) działań osób trzecich; e) innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.

3) Usługodawca będzie informował Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym co najmniej 3 (trzy) dni, o zamiarze prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych, jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu. Usługodawca będzie się starał, aby prace te odbywały się w godzinach nocnych, w weekendy oraz dni wolne od pracy.

4) Usługodawca nie ma wpływu na prowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych przez zewnętrznych dostawców, w szczególności zewnętrznych dostawców oprogramowania.

5) Korzystanie z Usług odbywa się poprzez zalogowanie na Stronę przez witrynę https://zaczarowanepedzle.pl/ . Korzystanie ze Strony przy pomocy zewnętrznych aplikacji, nakładek lub wtyczek jest dokonywane na wyłączne ryzyko Użytkownika, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

6) Usługodawca oświadcza, że może wydawać bezpłatne aktualizacje elementów Strony (w szczególności różnego rodzaju nowe wersje, patche, poprawki błędów). Elementy Strony będą aktualizować się do najnowszej wersji w sposób automatyczny bez odrębnej zgody Użytkownika. W szczególności możliwa jest zmiana i aktualizacja poszczególnych funkcjonalności Strony lub udostępnianie tych funkcjonalności dopiero w trakcie korzystania ze Strony.

Prawa i obowiązki Użytkownika:

1) Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu w dowolnym momencie, przy czym założenie Konta warunkowane jest zaakceptowaniem Regulaminu przez Użytkownika.

2) Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania w poufności danych dostępowych (Loginu i Hasła) oraz dołożenia najwyższej staranności w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym do Konta.

3) Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz nienaruszania przepisów prawa i Regulaminu.

4) Użytkownik ma zakaz dostarczania Usługodawcy jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, tj. w szczególności:

  1. a) naruszających przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, powszechnie uznane zwyczaje lub normy postępowania, w tym treści powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe,
  2. b) popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, a w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną;
  3. c) o charakterze rasistowskim,
  4. d) naruszających lub mogących naruszyć prawa do znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych chronionych oznaczeń pochodzenia towarów lub usług;
  5. e) naruszających lub mogących naruszyć prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej;
  6. f) nawołujących do popełnienia czynu zabronionego, przestępstwa (wykroczenia) lub naruszenia praw innych osób.
  7. g) Użytkownik nie może korzystać ze Strony w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania (w tym zasadami tzw. netykiety).

5) W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Usługodawcy z tytułu korzystania ze Strony przez Użytkownika, Użytkownik zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a także pokrywa wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Usługodawca w związku z tymi roszczeniami. Zastrzeżenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta.

VI. BLOKADA KONTA LUB JEGO USUNIĘCIE

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania ze Strony Usługodawca wezwie Użytkownika drogą mailową do zaprzestania tych naruszeń, w terminie 7 (siedmiu) dni, a w razie braku reakcji Użytkownika na wezwanie, Usługodawca może drogą mailową wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz usunąć Konto Użytkownika. W przypadku uzasadnionego podejrzenia rażącego naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania ze Strony, Usługodawca może zablokować Konto Użytkownika na okres do czasu wyjaśnienia kwestii naruszenia. W przypadku potwierdzenia naruszeń Usługodawca ma prawo drogą mailową wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konto Użytkownika. W sytuacji, gdy w rezultacie czynności wyjaśniających podejrzenie naruszenia okaże się niezasadne, Konto Użytkownika zostanie odblokowane. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zablokowania Konta wskutek uzasadnionych podejrzeń Usługodawcy. Zastrzeżenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta. W czasie blokady Konta Użytkownik nie może:

1) korzystać z Treści Cyfrowych oraz funkcjonalności dostępnych na Stronie;

3) stosować środków technicznych służących obejściu lub wyłączeniu blokady Konta;

4) podejmować dalszych prób naruszania zasad korzystania ze Strony.

Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia Konta, przesyłając Usługodawcy odpowiednie żądanie pocztą elektroniczną na adres: kontakt@zaczarowanepedzle.pl . W przypadku, gdy Usługodawca pozostawał w gotowości do wykonania Umowy, w tym dostarczania Treści Cyfrowych, a Użytkownik nie chce lub nie może korzystać z tych Treści Cyfrowych z przyczyn leżących po jego stronie (np. na skutek blokady Konta Użytkownika w przypadkach wskazanych w niniejszej sekcji), Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłat za wykupiony kurs.

VII. WYMAGANIA TECHNICZNE

Strona przeznaczona jest wyłącznie dla urządzeń spełniających wymagania techniczne opisane w niniejszym Regulaminie. Wykorzystywanie Strony na urządzeniu niespełniającym wymagań opisanych w Regulaminie może prowadzić do jej błędnego działania oraz braku możliwości prawidłowego korzystania z jej funkcjonalności przez Użytkownika. Do poprawnego korzystania ze Strony za pośrednictwem przeglądarki internetowej wymagane jest korzystanie z najnowszej wersji dowolnej przeglądarki. Każda przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript, CSS, HTML5 oraz opcję „cookie”. Niezbędny jest również stały dostęp do Internetu oraz posiadanie aktywnej skrzynki e-mail. Do pobierania plików ze Strony w formacie pdf. niezbędne jest posiadanie najnowszej wersji oprogramowania Adobe Reader. Usługodawca informuje, że w przypadku dokonania przez Użytkownika lub inne osoby zmian w posiadanym systemie operacyjnym, indywidualnej konfiguracji urządzenia Użytkownika, zainstalowaniu (lub korzystaniu) na tym urządzeniu z innego programu komputerowego, mającego wpływ na działanie Strony, może ona nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy. Usługodawca informuje, że w powyższych przypadkach korzystanie ze Strony może okazać się niemożliwe albo może nastąpić ograniczona możliwość korzystania ze Strony. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu poprzedzającego, korzystanie ze Strony nie zwiększa zagrożeń dla bezpieczeństwa urządzeń, którymi posługuje się Użytkownik. Usługodawca wykonuje Umowę z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w ramach dostarczanych Usług i Treści Cyfrowych. Pomimo podejmowania przez Usługodawcę środków, o których mowa w ust. 7, każdy Użytkownik powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet, takich jak złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery, programy śledzące działania Użytkowników, spam, phishing. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, o których mowa w ust. 8, Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, przykładowo w postaci programu antywirusowego, zapory sieciowej (firewall), stosowania mechanizmów szyfrujących, regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzania wiedzy na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem. Koszty połączenia z siecią Internet obciążają Użytkownika, stosownie do treści umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym.

VIII. TREŚCI CYFROWE I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Usługodawca udostępnia Treści Cyfrowe na Stronie. Treści Cyfrowe mogą być udostępnianie na czas nieoznaczony i oznaczony. Po uzyskaniu dostępu do Treści Cyfrowych Użytkownik może się z nimi zapoznać korzystając z przeglądarki internetowej. Znak graficzno-tekstowy Zaczarowane Pędzle (logo) oraz Treści Cyfrowe umieszczane na Stronie przez Usługodawcę podlegają ochronie zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej. Użytkownik nie może posługiwać się znakiem Zaczarowane Pędzle oraz Treściami Cyfrowymi bez uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy, w tym nie może ich kopiować, modyfikować lub rozpowszechniać w całości lub części. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności. Usługodawca niniejszym udziela Użytkownikowi licencji do korzystania z Treści Cyfrowych wyłącznie na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Uprawnienia i obowiązki Użytkownika w ramach udzielonej przez Usługodawcę licencji do Treści Cyfrowych są następujące:

1) Użytkownikowi przysługuje niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do wyświetlania i korzystania z Treści Cyfrowych;

2) Użytkownik może wykonywać swoje prawa, w tym korzystać z Treści Cyfrowych wyłącznie w celu osobistego, niekomercyjnego użytku;

3) Użytkownik nie może kopiować, rozpowszechniać ani wyodrębniać składników Treści Cyfrowych, jak również nie może tworzyć produktów na podstawie Treści Cyfrowych (nie może wykonywać dzieł pochodnych);

4) Użytkownik nie może używać Treści Cyfrowych do świadczenia usług o charakterze dochodowym lub komercyjnym;

5) Użytkownik nie może podejmować prób odtworzenia kodu źródłowego Treści Cyfrowych na drodze dekompilacji ani w żaden inny sposób, chyba że pozwalają mu na to przepisy, które w stosownym zakresie wyraźnie znoszą niniejsze postanowienie;

6) Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Treści Cyfrowych w sposób zgodny z wszelkimi przepisami, które mają do nich zastosowanie ze względu na właściwość terytorialną Usługodawcy, w tym między innymi ze stosownymi ograniczeniami dotyczącymi prawa autorskiego i innych praw własności intelektualnej.

Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Użytkownika dostępu do Treści Cyfrowych. Licencja wygasa wraz z zakończeniem dostępu do Treści Cyfrowych, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

1) o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2) o dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy. Treści Cyfrowe uznaje się za dostarczone z chwilą pierwszego zalogowania się Użytkownika na Stronie.

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 3 powyżej. Usługi świadczone przez Usługodawcę opierają się na dostarczaniu Treści Cyfrowych, zatem w przypadku rozpoczęcia korzystania z zakupionego dostępu przed upływem 14 (czternastu) dni od jego zakupu, Użytkownik nie będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn i utraci prawo do zwrotu uiszczonej opłaty. ROZWIĄZANIE UMOWY Usługodawca może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn leżących po jego stronie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 (słownie: trzydzieści) dni, w szczególności w przypadku:

1) utraty przez Usługodawcę możliwości technicznych, finansowych lub organizacyjnych, pozwalających wykonywać Umowę na dotychczasowym poziomie;

2) trwałego zaprzestania świadczenia Usług, zmiany zakresu świadczenia Usług lub zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Usługodawcę;

3) cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków prowadzenia działalności przez Usługodawcy, w szczególności w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa.

Usługodawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 (trzy) dni, w przypadku, gdy Użytkownik:

1) narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności warunki licencji udzielonej przez Usługodawcę lub zasady korzystania ze Strony;

2) narusza przepisy prawa, normy społeczne lub prawa osób trzecich;

3) prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Strony lub godzące w dobre imię lub reputację Usługodawcy.

W przypadku rozwiązania Umowy przez Usługodawcę z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, Użytkownikowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Usługodawcy z tego tytułu, jak również nie przysługuje zwrot opłat uiszczonych za kursy (w całości lub w części). Ograniczenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta.

XI. REKLAMACJE

Użytkownicy mają prawo do składania reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług. Reklamacje odnośnie do Usług mogą być składane drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@zaczrowanepedzle.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać zarzuty odnoszące się do Usług wraz z uzasadnieniem, Login i adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika składającego reklamację oraz proponowany sposób załatwienia reklamacji. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji wraz z jej uzasadnieniem jest przesyłana Użytkownikowi drogą elektroniczną na podany adres mailowy przypisany do Konta Użytkownika. W razie odmowy rozpatrzenia reklamacji zgodnie z proponowanym przez Użytkownika sposobem lub nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę, Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. Konsument w każdym czasie podczas postępowania reklamacyjnego przed Usługodawcą może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez podmiot trzeci i w tym celu:

1) wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,

2) wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,

3) zwrócić się po pomoc do właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

W celu usunięcia wszelkich wątpliwości, pouczenie zawarte w ust. 5 powyżej nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Usługodawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym. XII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną umyślnie; powyższe oznacza, że Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

1) brak dostępu do Strony z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;

2) skutki blokady Konta Użytkownika;

3) wypowiedzenie Umowy z przyczyn stojących po stronie Użytkownika;

4) działania Użytkownika i ich skutki związane z korzystaniem ze Strony;

5) działania lub zaniechania osób trzecich (w tym również dostawców i wykonawców Usługodawcy) oraz ich skutki;

6) utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych Usługodawcy z przyczyn leżących po stronie Użytkowniczki lub osoby trzeciej, niezależnej od Usługodawcy;

7) nieprawidłowe wykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, w szczególności zewnętrznych dostawców;

8) niezastosowanie się przez Użytkownika do wskazówek i zaleceń Usługodawcy oraz postanowień niniejszego Regulaminu;

9) skutki korzystania ze Strony z naruszeniem przepisów prawa;

10) skutki siły wyższej;

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści — odpowiedzialność Usługodawcy może dotyczyć co najwyżej straty rzeczywistej. Użytkownik przyjmuje elementy Strony, w tym Treści Cyfrowe, w stanie takim, w jakim zostały mu dostarczone lub udostępnione, bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, o ile prawo właściwe tego nie zabrania. Usługodawca nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Oznacza to, że Usługodawca nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie celów oczekiwanych przez Użytkownika w ramach Umowy, jak również nieprzydatność Treści Cyfrowych do celów założonych przez Użytkownika. Usługodawca nie gwarantuje również, że funkcje Strony spełniają wymagania Użytkownika lub że działanie Strony będzie niezakłócone i pozbawione błędów. Użytkownik bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za dobór elementów Strony odpowiednich do osiągnięcia celów Użytkownika, a także za ich używanie oraz wyniki tego użycia. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest ograniczona do równowartości opłat uiszczonych przez Użytkownika za dostęp do kursu. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy regulują właściwe przepisy prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego, w związku z czym wszelkie wskazane w niniejszym Regulaminie postanowienia związane z ograniczeniem lub wyłączeniem odpowiedzialności Usługodawcy z tego tytułu nie dotyczą Konsumentów i Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników udostępnionych przez nich w związku z założeniem Konta na Stronie, zakupem kursów i korzystaniem z Usług zgodnie z obowiązującym prawem. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej na stronie: https://zaczarowanepedzle.pl/polityka-prywatnosci/

XIV. ZMIANA REGULAMINU

Usługodawca ma prawo dokonać zmiany Regulaminu wiążącego Użytkownika. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia zmiany w postanowieniach Regulaminu z następujących ważnych powodów:

1) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa lub do zmian przepisów prawa, dotyczących lub mających wpływ na świadczenie Usług;

2) konieczność dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników;

3) konieczność dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, dotyczących lub mających wpływ na świadczenie Usług;

4) konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;

5) wprowadzenie nowych Usług lub zmiana zakresu Usług świadczonych przez Usługodawcę;

6) zmiana warunków technicznych świadczenia Usług;

7) wprowadzenie odpłatności za świadczenie Usług;

8) zmiana danych podmiotów wskazanych w Regulaminie (np. adresu Usługodawcy);

9) zmiana dotycząca wymagań technicznych w celu korzystania z Usług;

10) zmiana redakcyjna.

O zmianie w postanowieniach Regulaminu Usługodawca poinformuje za pośrednictwem Strony, a ponadto Użytkownik zostanie powiadomiony o planowanej zmianie treści Regulaminu wiadomością e-mail. Powiadomienie będzie zawierać termin wejścia zmian w życie i zostanie przekazane Użytkownikowi najpóźniej 14 (czternaście) dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. Powiadomienie obejmować będzie treść zmian oraz tekst jednolity Regulaminu w formie pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli ten co najmniej w ostatnim dniu przed wejściem w życie zmian Regulaminu, o których został poinformowany, nie rozwiąże Umowy. W przypadku braku spełnienia warunków określonych w ustępie 5 powyżej, Umowa nie zostaje rozwiązana, a Użytkownik oświadcza, że akceptuje zmiany w Regulaminie.

XV. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Spory z Użytkownikami będącymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta odnoszące się do Umowy rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego. W pozostałych sytuacjach sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na każdorazowy adres wykonywania działalności Usługodawcy. Każdorazowo zastosowanie ma prawo polskie. Usługodawca informuje Użytkowników będących Konsumentami o możliwości skorzystania z europejskiej platformy ODR, ułatwiającej niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między Konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/odr

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie na Stronie. Użytkownik może zapoznać się z treścią Regulaminu, wydrukować, utrwalać oraz zwielokrotniać Regulamin dowolną techniką w celu przechowywania oraz zapoznania się z jego treścią. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy w następujący sposób:

1) pocztą elektroniczną: kontakt@zaczarowanepedzle.pl ;

2) pocztą tradycyjną: Walentyna Pieśniewska Zaczarowane Pędzle, ul. Wymysłowska 84, 97-500 Radomsko.

Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Usługodawca może w każdej chwili przenieść prawa i obowiązki z tytułu Umowy zawartej z Użytkownikiem, na co Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę. Wskazane postanowienie nie dotyczy Użytkowników będących Konsumenta lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest sprzeczne z ustawowymi prawami Konsumentami lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, postanowienie to nie może być interpretowane w sposób naruszający te prawa. W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
Shopping Cart
Scroll to Top